Απαλλακτική ρήτρα

Η Deutsche Telekom AG δεν εγγυάται ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι πλήρεις, ακριβείς ή επίκαιρες σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει επίσης και για όσους συνδέσμους παρέχουν πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί η Deutsche Telekom AG υπεύθυνη για το περιεχόμενο μιας σελίδας στην οποία οδηγεί ένας τέτοιος σύνδεσμος. Η Deutsche Telekom AG διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να υποκαθιστά ή να διαγράφει τις παρεχόμενες πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί η Deutsche Telekom AG υπεύθυνη για βλάβες, οι οποίες προκαλούνται λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας ή απώλειας των δεδομένων σχετικά με την χρήση εγγράφων ή πληροφοριών σε αντιστοιχία με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας.