Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προστασία δεδομένων

Γενικά

Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών, εργαζομένων και άλλων προσώπων συνιστά για όλες τις εταιρείες εντός του ομίλου Deutsche Telekom ανώτατη προτεραιότητα. Είναι σημαντικό για εμάς να σας ενημερώνουμε ως προς το ποια προσωπικά δεδομένα καταγράφονται, πώς χρησιμοποιούνται και ποιες δυνατότητες διαμόρφωσης έχετε ως προς αυτό.

Λόγω του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του Binding Corporate Rules Privacy (BCRP) (Απόρρητο Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων) έχουμε θέσει δεσμευτικούς κανόνες για την προστασία δεδομένων για το σύνολο του ομίλου. Το εν λόγω πλαίσιο κανόνων προσφέρει ενιαίους εσωτερικούς κανόνες για τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του ομίλου Deutsche Telekom.

Διαφορετικά, για τους υποψηφίους του ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα ισχύουν τα ακόλουθα: Οι Εταιρείες του ομίλου ΟΤΕ διαθέτουν ένα κοινό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οδηγία του ΟΤΕ για την προστασία δεδομένων. Η εν λόγω οδηγία ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου ΟΤΕ μέχρι την κατάργησή της μέσω του Binding Corporate Rules Privacy της Deutsche Telekom AG ή αντίστοιχου δεσμευτικού κειμένου. Έχουμε λάβει πλήρη τεχνικά και επιχειρησιακά προληπτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε από αδικαιολόγητη πρόσβαση και κατάχρηση. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας ελέγχονται τακτικά και προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

1. Ποια δεδομένα καταχωρούνται, πώς χρησιμοποιούνται και για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται;

a) Τεχνικά χαρακτηριστικά: Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ο διακομιστής καταγράφει προσωρινά το όνομα τομέα ή τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τις πληροφορίες αρχείου του πελάτη (όνομα αρχείου και URL), τον κωδικό απόκρισης http και τον ιστότοπο από τον οποίο μας επισκέπτεστε. 
Τα δεδομένα που έχουν κρατηθεί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας των δεδομένων, ιδίως για την πρόληψη απόπειρας επίθεσης στον διακομιστή μας (Άρ. 6, παρ. 1, στοιχ. στ ΓΚΠΔ). Δεν χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση ατομικών προφίλ χρηστών και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους και διαγράφονται το αργότερο μετά από 7 ημέρες. Τηρούμε τη στατιστική ανάλυση αρχείων δεδομένων που έχουν καταστεί ανώνυμα.

b) Προφίλ υποψηφίων: Προκειμένου να κάνουμε την αίτηση πρόσληψής σας σε διάφορες προσφορές εργασίας όσο το δυνατό πιο απλή, καταρτίζετε κατά την πρώτη σας αίτηση ένα προφίλ υποψηφίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την τρέχουσα και άλλες επόμενες αιτήσεις. Στο προφίλ υποψηφίου καταχωρείτε γενικά στοιχεία, όπως π.χ. το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε τα στοιχεία στο προφίλ υποψηφίου ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, υπάρχουν για κάθε αίτηση πρόσληψης ειδικές ερωτήσεις προς απάντηση σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση για την οποία κάνετε αίτηση. Τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την στελέχωση της εκάστοτε θέσης. 

Κατά την κατάρτιση του προφίλ υποψηφίου σας έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε κατά πόσον τα στοιχεία του προφίλ σας πρέπει να είναι ορατά. Μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα ποιες εταιρείες έχουν, ανάλογα με την επιλογή σας, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στο https://www.telekom.com/global-careers-contact.Έχετε τρεις επιλογές για τον έλεγχο της διεθνούς πρόσβασης στο προφίλ υποψηφίου σας με τη ρύθμιση "Το προφίλ μου να είναι ορατό από:"

 • "Όλους τους υπεύθυνους στελέχωσης οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου Deutsche Telekom" - Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από όλες τις εταιρείες του ομίλου Deutsche Telekom παγκοσμίως. Μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα ποιες εταιρείες έχουν, ανάλογα με την επιλογή σας, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στο https://www.telekom.com/global-careers-contact, ή
   
 • "Όλους τους υπεύθυνους προσλήψεων στη χώρα διαμονής μου" - Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από όλες τις εταιρείες του ομίλου Deutsche Telekom στη χώρα στην οποία ζείτε, καθώς και από την Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., η οποία λειτουργεί ως εντεταλμένη. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς προσλήψεως. Μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα ποιες εταιρείες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε κάθε χώρα στο https://www.telekom.com/global-careers-contact, ή
   
 • "Μόνο από τους υπεύθυνους προσλήψεων που διαχειρίζονται θέσεις για τις οποίες υποβάλλω αίτηση" - Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται μόνο για θέσεις για τις οποίες κάνετε αίτηση, και είναι ορατά μόνο για την εταιρεία ή εντός της εταιρείας στην οποία έχει προκηρυχθεί η σχετική θέση, καθώς και για την Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L.


Η Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. ενεργεί ως εντεταλμένη εταιρεία για τις εταιρείες του ομίλου Deutsche Telekom στην Αλβανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, την Κροατία, τη Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ελβετία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, την Τσέχικη Δημοκρατία και την Ουγγαρία. Ανάλογα με την επιλογή σας θα δοθεί πρόσβαση κατά τη διαδικασία πρόσληψης των συμμετεχόντων εργαζομένων στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί από εσάς κατά τη διαδικασία αίτησης πρόσληψης. Εκτός από τους εργαζομένους στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού εδώ συμπεριλαμβάνονται και προϊστάμενοι και σε κάποιες περιπτώσεις υπεύθυνοι τομέα. Ανάλογα με τη χώρα και τη θέση για την οποία έχετε κάνει αίτηση, τα δεδομένα σας είναι δυνατό να αξιολογούνται από μέλη του συμβουλίου της επιχείρησης ή μέλη εκπροσώπων ατόμων με βαριά αναπηρία τα οποία ασκούν το νόμιμο δικαίωμά τους για συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της επιχείρησης. Αν η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης πραγματοποιείται εν μέρει από επιμελώς επιλεγμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, αυτό γίνεται πάντοτε επί τη βάσει σύμβασης εκτέλεσης επεξεργασίας δεδομένων.

Το ίδιο ισχύει και για τη δημιουργία report για στατιστικούς λόγους από τις εταιρείες της Deutsche Telekom στην Ευρώπη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επίθετο, το όνομα, καθώς και γενικά στοιχεία της αίτησής σας είναι ορατά από το αντίστοιχο τμήμα reporting.

Στο προφίλ υποψηφίου σας μπορείτε να βρείτε ένα πεδίο σχολίων στο οποίο παρατίθενται γενικές πληροφορίες των υπεύθυνων πρόσληψης προσωπικού, οι οποίες δεν σχετίζονται με συγκεκριμένη αίτηση πρόσληψης.  Π.χ. μπορεί να πρόκειται για την προτιμώμενη θέση ή τον προτιμώμενο τομέα αρμοδιοτήτων σας. Το πεδίο σχολίων συμπληρώνεται κατόπιν δικής σας προφορικής άδειας μέσω του υπεύθυνου πρόσληψης προσωπικού. Αν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο του πεδίου, μπορείτε να αναθέσετε την τροποποίηση ή τη διαγραφή στον υπεύθυνο πρόσληψης προσωπικού ή στην εκάστοτε επαφή χώρας στο https://www.telekom.com/global-careers-contact

c) Λίστα υποψηφίων: Προκειμένου να σας υποστηρίξουμε κατά την αναζήτησή σας για την κατάλληλη θέση στον Όμιλο, σας καταγράφουμε ευχαρίστως, ανάλογα με τις δεξιότητές σας, σε μια από τις λίστες υποψηφίων μας. Αυτό μας διευκολύνει να σας εφιστούμε την προσοχή στην προκηρυχθείσα θέση που ταιριάζει στο προφίλ σας. Προκειμένου να μπορέσουμε να σας καταγράψουμε σε μια λίστα υποψηφίων, πρέπει να ρυθμίσετε το προφίλ υποψηφίου σας ώστε να είναι ορατό «στη χώρα κατοικίας μου» ή «παγκοσμίως». Πληροφορίες ως προς τη λίστα υποψηφίων στην οποία βρίσκεστε παρέχονται για εσάς ανά πάσα στιγμή στην ανοιχτή γραμμή των αιτούντων (jobs@telekom.de).

d) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομένων που περιέχονται στα συνημμένα που μεταβιβάζετε, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς πρόσληψης. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στοχοποιούνται και καταχωρούνται μόνο όταν αυτό επιτρέπεται νομικά και απαιτείται για τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.

e) Γενικές προθεσμίες αποθήκευσης δεδομένων: Στην αίτηση πρόσληψής σας τα δεδομένα που εμπεριέχονται αποθηκεύονται έως και 6 (έξι) μήνες από τη λήξη της διαδικασίας αίτησης πρόσληψης εφόσον δεν ισχύει διαφορετική προθεσμία τήρησης από άλλη χώρα. Το τελευταίο αναφέρεται στο εδάφιο 1, στοιχείο στ) της παρούσας οδηγίας. Τα δεδομένα του προφίλ υποψηφίου σας αποθηκεύονται, σε περίπτωση που δεν έχουν διαγραφεί από εσάς προηγουμένως, για 12 (δώδεκα) μήνες εφόσον δεν ορίζονται στην παράγραφο για τις προσθήκες ανά χώρα στην παρούσα οδηγία άλλες προθεσμίες ή δεν υφίσταται ενεργή διαδικασία προσλήψεων. Η εν λόγω προθεσμία ξεκινά εκ νέου με κάθε Login.

f) Προσθήκες ανά χώρα (μόνο για τις περιπτώσεις που έχετε κάνει αίτηση στην αντίστοιχη χώρα): Στις παρακάτω χώρες ισχύουν προθεσμίες αποθήκευσης δεδομένων οι οποίες διαφοροποιούνται από τις αναφερόμενες προθεσμίες στο εδάφιο 1, στοιχείο ε). Η εν λόγω προθεσμίες ισχύουν τόσο για τα προφίλ υποψηφίων όσο και για τις αιτήσεις προσλήψεων εφόσον δεν ορίζεται άλλως.

 • Αλβανία: 12 Μήνες
 • Βέλγιο: 12 Μήνες
 • Βραζιλία: Καμία διαγραφή
 • Κίνα: 12 μήνες (προφίλ υποψηφίου), 6 μήνες (αίτηση πρόσληψης)
 • Δανία: 6 Μήνες
 • Φινλανδία: 6 Μήνες
 • Γαλλία: 12 Μήνες
 • Ελλάδα: 84 μήνες (προφίλ υποψηφίου), 12 μήνες (αίτηση πρόσληψης)
 • Μεγάλη Βρετανία: 12 Μήνες
 • Κροατία: 12 Μήνες
 • Μαλαισία: Καμία διαγραφή
 • ΠΓΔΜ: 12 μήνες (προφίλ υποψηφίου), 6 μήνες (αίτηση πρόσληψης)
 • Μεξικό: 12 Μήνες
 • Μαυροβούνιο: 60 Μήνες
 • Νορβηγία: 6 Μήνες
 • Αυστρία: 12 Μήνες
 • Πολωνία: 6 Μήνες
 • Ρουμανία: 12 Μήνες
 • Ρωσία: Καμία διαγραφή
 • Σουηδία: 6 Μήνες
 • Ελβετία: 6 Μήνες
 • Σιγκαπούρη: 84 Μήνες
 • Σλοβακία: 12 Μήνες
 • Ισπανία: 12 Μήνες
 • Νότια Αφρική: 12 Μήνες
 • Τσεχία: 24 Μήνες
 • Ουγγαρία: 12 Μήνες
 • Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 24 Μήνες

 


2. Αξιολογείται η συμπεριφορά χρήσης μου, π.χ. για σκοπούς διαφήμισης ή εντοπισμού;

a) Σκοποί μάρκετινγκ και διαφήμισης

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός του ομίλου Deutsche Telekom για τις θέσεις που έχουν καταληφθεί. Συγκεκριμένα, αποκλείεται η χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης.

b) Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τα τεχνικώς απαραίτητα cookies προκειμένου να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Τα εν λόγω cookies είναι απαραίτητα για την πλοήγησή σας στον ιστότοπο και τη χρήση σημαντικών λειτουργιών. Είναι ειδικά για την κάθε επίσκεψη, δεν εμπεριέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διαγράφονται στο τέλος της επίσκεψης και δεν είναι δυνατό να απορριφθούν. Νομική βάση για τα εν λόγω cookies είναι το Άρθρο 6, παρ. 1β ΓΚΠΔ ή για τρίτες χώρες το άρθρο 49, παρ. 1β ΓΚΠΔ.

Εταιρεία: Telekom, SAP ως πάροχος υπηρεσιών
Σκοπός: Login και αίτηση πρόσληψης, λειτουργικότητα του ιστοτόπου
Διάρκεια αποθήκευσης: Session cookie (cookie περιόδου λειτουργίας), μόνιμο
Χώρα επεξεργασίας: Γερμανία                                                            

c) Υπηρεσία από άλλες επιχειρήσεις

Google

Για την εγγραφή στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το Google Recaptcha, επιπλέον, χρησιμοποιούμε σύνδεση με το Google Drive, για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε και να ανεβάζετε δεδομένα από αυτό. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τις εν λόγω εφαρμογές από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Με την ενσωμάτωση των εν λόγω υπηρεσιών μεταβιβάζεται αμέσως η διεύθυνση IP σας στην Google και αποθηκεύεται ένα cookie. Μπορείτε να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή για την επεξεργασία δεδομένων μέσω της Google στο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy και να εναντιωθείτε σε αυτήν.

Dropbox

Χρησιμοποιούμε σύνδεση με την υπηρεσία Dropbox προκειμένου να σας παρέχουμε κατά τη διαδικασία της αίτησης πρόσληψης τη δυνατότητα να λαμβάνετε και να ανεβάζετε δεδομένα από αυτό. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν την εν λόγω εφαρμογή από την Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Με την ενσωμάτωση της εν λόγω υπηρεσίας μεταβιβάζεται αμέσως η διεύθυνση IP σας στο Dropbox και αποθηκεύεται ένα cookie. Μπορείτε να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή για την επεξεργασία δεδομένων μέσω Dropbox στο https://www.dropbox.com/privacy και να εναντιωθείτε σε αυτήν.3. Πού μπορώ να βρω τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για εμένα;

Οι παρούσες οδηγίες παρέχουν μια επισκόπηση όσων ισχύουν για την επεξεργασία των δεδομένων σας στην παρούσα διαδικτυακή πύλη μέσω της Deutsche Telekom AG. 

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων στο:

 


4. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων; Ποιος είναι αρμόδιος αν έχω απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων από την Telekom;

Υπεύθυνη δεδομένων είναι η Deutsche Telekom AG. Για ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών μας ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων κύριο Δρ Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.

 

5. Ποια δικαιώματα έχω;

Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που διατίθενται από εσάς είναι αληθή και ορθά. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στον λογαριασμό σας. Πλέον των δικαιωμάτων που σας παρέχονται στη δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, έχετε επίσης το δικαίωμα:

a) Να απαιτήσετεπρόσβαση σε κατηγορίες των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, τους σκοπούς επεξεργασίας, ενδεχόμενους παραλήπτες των δεδομένων, στη σχεδιαζόμενη διάρκεια της αποθήκευσης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

b) Να απαιτήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

c) Να ανακαλέσετε τυχόν παρασχεθείσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (Άρθρο 7, παρ. 3 ΓΚΠΔ).

d) Να αντιτάσσεστε σε τυχόν επεξεργασία δεδομένων η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί λόγω εννόμου συμφέροντος για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας (Άρθρο 21, παρ. 1 ΓΚΠΔ).

e) Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο του άρθρου 17 ΓΚΠΔ, να απαιτείτε τη διαγραφή δεδομένων – ιδίως εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον προβλεπόμενο σκοπό ή υποβάλλονται σε επεξεργασία παράνομα, ή ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το (γ) ανωτέρω ή έχετε εκφράσει την αντίθεσή σας σύμφωνα με το (δ) ανωτέρω.

f) Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να απαιτείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων εφόσον δεν είναι δυνατή διαγραφή ή η υποχρέωση διαγραφής αμφισβητείται (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

g) Στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, όπως π.χ. CSV και, αν χρειαστεί, να τα διαβιβάζετε σε άλλους (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

h) Να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής για την επεξεργασία δεδομένων (για συμβάσεις τηλεπικοινωνίας: Ομοσπονδιακός επιτετραμμένος για την προστασία δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης, άλλως: Κρατικός επιτετραμμένος για την προστασία δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης, Νόρντραϊν – Βεστφάλεν).

Για υποψηφίους για θέσεις στη Μαλαισία:

i) Παροχή της έγκρισης δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1 του Personal Data Protection Act 2010 (νόμος του 2010 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) (στο εξής θα αναφέρεται ως «ACT») σύμφωνα με την οποία ο χρήστης των δεδομένων δύναται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απασχόλησης.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, με εξαίρεση το δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο, πρέπει να ζητείται από το υποκείμενο των δεδομένων εγγράφως από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruiting.privacy@telekom.de. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να γνωστοποιεί τα μέτρα που λαμβάνονται / τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός ενός μήνα από τη λήψη του εν λόγω αιτήματος.

 

6. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το εφαρμοστέο δίκαιο για την επεξεργασία της αίτησης πρόσληψής σας εξαρτάται από την εκ μέρους σας επιλογή της λίστας υποψηφίων καθώς και από τη νομική οντότητα στης οποίας τον διαγωνισμό θέσης υποβάλετε την αίτησή σας. Στην ΕΕ ισχύει ο ΓΚΠΔ ή οι αντίστοιχες διατάξεις ανά χώρα. Στις υπόλοιπες χώρες εφαρμόζονται οι παρακάτω αναφερόμενες νομικές διατάξεις.

 • Αλβανία: Νόμος υπ’ αρ. 9887 της 10/3/2008 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 48/2012 της 26/4/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 • Κίνα: για το Χονγκ Κονγκ ο κανονισμός για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (προστασία δεδομένων) (Personal Data (Privacy) Ordinance) (Cap 486). Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας οι εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Κροατία: Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
 • Μαλαισία: Personal Data Protection Act (νόμος για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), 2010
 • ΠΓΔΜ: Law on personal data protection (νόμος για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)
 • Μεξικό: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (ομοσπονδιακός νόμος για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων)
 • Μαυροβούνιο: Personal Data Protection Law (νόμος για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) (Official Gazette of Montenegro Nr. 44/12)
 • Πολωνία: Νόμος της 29ης Αυγούστου 1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Ρωσία: Ομοσπονδιακός νόμος της 27ης Ιουλίου 2006 υπ’ αρ. 152-FZ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 • Σουηδία: Νόμος για την προστασία δεδομένων (1998:204)
 • Σιγκαπούρη: Personal Data Protection Act 2012(νόμος για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)
 • Νότια Αφρική: Protection of Personal Information Act 3 (νόμος υπ’ αριθμ. 3 για την προστασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα) από 2013
 • Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 201 CMR 17.00: M.G.L. c. 93H

 


7. Σε ποιον μεταβιβάζει τα δεδομένα μου η Deutsche Telekom AG

Στον εκτελούντα την επεξεργασία: Πρόκειται για επιχειρήσεις, στις οποίες αναθέτουμε την επεξεργασία δεδομένων σε νομίμως προβλεπόμενο πλαίσιο, άρθρο 28 ΓΚΠΔ (πάροχος υπηρεσιών, βοηθός εκπλήρωσης). Η Telekom εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων σας και σε αυτή την περίπτωση.

Λόγω νομικών υποχρεώσεων: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουμε νομική υποχρέωση να διαβιβάζουμε συγκεκριμένα δεδομένα σε κρατικές αρχές που τα ζητούν.

Προσθήκες ανά χώρα (μόνο για τις περιπτώσεις που έχετε κάνει αίτηση στην εκάστοτε χώρα): 
Σλοβακία (Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o / Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. και Deutsche Telekom Service Europe Slovakia s.r.o)
Το όνομα και το επώνυμό σας, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μέσω του συμβαλλομένου μέρους μας HireVue Inc. με έδρα στη διεύθυνση 10876 S. River Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095 USA. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηχανογράφησης στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. Περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας εντός της πλατφόρμας HireVue.

Γερμανία
Ως μέρος της διαδικασίας αίτησης, προκειμένου να αξιολογήσουμε τον πανεπιστημιακό σας τίτλο, το όνομα του πανεπιστημιακού ιδρύματος από τον οποίο λάβατε το πτυχίο σας, ο τελικό βαθμός, καθώς και το  έτος αποφοίτησης σας μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από τον εργολάβο έργου Candidate Select GmbH, Raderberger Str. 173-175, 50968 Cologne, Germany (το όνομά και το επίθετό σας δεν θα προωθηθούν στον εργολάβο έργου). Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν σε data center στην Ευρώπη.

Κατά τη διαδικασία πρόσληψης, χρησιμοποιούμε επίσης τον παροχέα υπηρεσιών Eightfold AI Inc, 2625 Augustine Drive, Suite 601, Santa Clara, CA 95054, ΗΠΑ. Τα δεδομένα της αίτησής σας μπορεί να επεξεργαστούν περαιτέρω από την Eightfold AI Inc. Εάν δεν έχετε μια ενεργή αίτηση, αλλά έχετε ορίσει την ορατότητα των δεδομένων σας σε "Όλους τους υπεύθυνους στελέχωσης οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου Deutsche Telekom" ή "Όλους τους υπεύθυνους προσλήψεων στη χώρα διαμονής μου" στο προφίλ υποψηφίου σας (βλ. περιγραφή 1b), τα δεδομένα του προφίλ υποψηφίου σας (π.χ., τα στοιχεία επικοινωνίας σας και το βιογραφικό σας) θα επεξεργαστούν από τον συμβατικό μας εταίρο Eightfold AI Inc. Εάν παρέχετε τον σύνδεσμο προς το προφίλ του επαγγελματικού σας δικτύου (π.χ., LinkedIn) στο βιογραφικό σας, τα δεδομένα από αυτό το προφίλ μπορούν επίσης να επεξεργαστούν περαιτέρω στην Eightfold. Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν μόνο σε κέντρα δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

8. Πού υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα μου

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στη Γερμανία και σε ευρωπαϊκή χώρα του εξωτερικού. Αν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε επεξεργασία κατ’ εξαίρεση και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (στις λεγόμενες τρίτες χώρες), αυτό συμβαίνει,

a) εφόσον έχετε συγκατατεθεί ρητώς ως προς αυτό (Άρθρο 49, παρ. 1α ΓΚΠΔ).  (Στις περισσότερες χώρες εκτός ΕΕ το επίπεδο προστασίας δεδομένων δεν αντιστοιχεί με εκείνο της ΕΕ. Αυτό αφορά ιδίως πλήρη δικαιώματα παρακολούθησης και ελέγχου κρατικών αρχών, π.χ. στις ΗΠΑ, όπου παρεμβαίνουν υπερβολικά στην προστασία δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών,

b) ή εφόσον είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς (Άρθρο 49, παρ. 1β ΓΚΠΔ),

c) ή εφόσον προβλέπεται από τον νόμο (Άρθρο 6, παρ. 1γ ΓΚΠΔ).

Εκτός αυτού, πραγματοποιείται επεξεργασία των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες μόνο εφόσον εξασφαλίζεται μέσω συγκεκριμένων μέτρων ότι υφίσταται γι’ αυτό το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή οι αποκαλούμενες κατάλληλες εγγυήσεις, άρθρο 44 επ. ΓΚΠΔ).

 

9. Αποθήκευση δεδομένων

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κωδικοποιημένη μορφή σε ένα data center της SAP AG στην Γερμανία, εκ μέρους της Deutsche Telekom AG.

 

10. Πρόσβαση δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν, ανάλογα με τη λίστα υποψηφίων που έχετε επιλέξει, τα αρμόδια πρόσωπα για την στελέχωση της ανοικτής θέσης στον όμιλο Deutsche Telekom. Ως επεξεργαστής δεδομένων υπό την έννοια του δικαίου περί προστασίας δεδομένων ενεργεί η Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., καθώς και κάθε άλλη εταιρεία που συμμετέχει στη διαδικασία πρόσληψης. Το επίπεδο εχεμύθειας και ασφάλειας εξασφαλίζεται στις συμβάσεις για την εκτέλεση της επεξεργασίας δεδομένων. Οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς και υπόκεινται σε υποχρέωση εχεμύθειας. Τα δεδομένα σας προστατεύονται μέσω κρυπτογραφημένης μεταβίβασης και αποθήκευσης έναντι άνευ αδείας πρόσβασης. Τυποποιημένα σχέδια προστασίας δεδομένων και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων ρόλων και άδειας, σχεδίων ασφάλειας δεδομένων καθώς και μέτρων σωματικής ασφάλειας, εξασφαλίζουν τον κατάλληλο βαθμό προστασίας δεδομένων.© Deutsche Telekom AG - March 2024