Ochrana údajov

Informácie o procese prijímania zamestnancov

1. Všeobecne

Ochrana osobných údajov zákazníkov, zamestnancov a iných osôb má najvyššiu prioritu pre všetky spoločnosti v rámci skupiny Deutsche Telekom. Vzhľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Záväzné vnútropodnikové pravidlá o ochrane osobných údajov (BCRP) sme zaviedli záväzné pravidlá ochrany osobných údajov v celej skupine. Tento regulačný rámec poskytuje štandardizované interné pravidlá pre zaobchádzanie s osobnými údajmi v rámci skupiny Deutsche Telekom. Odchylne od uvedeného sa na uchádzačov skupiny OTE v Grécku uplatňuje: spoločnosti skupiny OTE majú spoločný rámec na ochranu osobných údajov, OTE nariadenie o ochrane osobných údajov. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky spoločnosti skupiny OTE, pokiaľ nie je nahradené Záväznými vnútropodnikovými pravidlami o ochrane osobných údajov spoločnosti Deutsche Telekom AG alebo porovnateľným záväzným znením. Prijali sme komplexné technické a prevádzkové preventívne opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré uchovávame pred neoprávneným prístupom a zneužitím. Naše bezpečnostné postupy sú pravidelne prehodnocované a prispôsobené tak, aby odrážali súčasný pokrok v oblasti technológií. Vaše údaje sa používajú iba na účely obsadenia voľných pracovných miest v rámci skupiny Deutsche Telekom. Použitie Vašich údajov na marketingové a reklamné účely je vylúčené.

 

2. Práva uchádzačov (vyhľadávanie údajov, správa a vymazanie, právo na námietku)

Vašou povinnosťou je zabezpečiť, aby Vami poskytnuté údaje boli platné a správne.

 

Svoje osobné údaje si môžete vyvolať kedykoľvek vo svojom účte. Okrem práv uvedených v prehlásení o ochrane osobných údajov v HR Suite, máte tiež právo:

- na základe požiadania získať potvrdenie raz ročne a bezplatne, s uvedením, či Vaše osobné údaje boli spracované zodpovednou osobou alebo nie.

- namietať spracovanie Vašich osobných údajov kedykoľvek, a to z opodstatnených legitímnych dôvodov v súvislosti s Vašou osobnou situáciou, pokiaľ neexistujú explicitné právne predpisy, ktoré by boli v rozpore. V prípade opodstatnenej námietky sa príslušné údaje už ďalej nemôžu spracúvať.

 

- vymazať svoje osobné údaje kedykoľvek a bezplatne bez akýchkoľvek dôvodov.

- odvolať sa na príslušný súd, ak ste v dôsledku neoprávneného spracúvania osobných údajov znevýhodňovaní.

- žiadať a získať ukončenie/zrušenie/odvolanie rozhodnutia s právnymi následkami pre Vás.

Pre všetkých členov EÚ a EHP a krajiny, ktoré sú za také považované rozhodnutím Komisie:

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte obvyklého pobytu

- právo dostávať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, čl. 20 Nariadenia

Pre uchádzačov o zamestnanie v Malajzii:

súhlas, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov z roku 2010 (ďalej len "Zákon"), že užívatelia údajov môžu uchovávať a spracovávať osobné údaje na účely zamestnania.

Uplatniť jedno z vyššie uvedených práv, s výnimkou práva odvolať sa na súd, musí dotknutá osoba písomnou žiadosťou u zodpovednej osoby prostredníctvom e-mailovej adresy recruiting.privacy@telekom.de. Zodpovedná osoba musí oznámiť prijaté opatrenia/požadované informácie do jedného mesiaca po obdržaní žiadosti. Údaje obsiahnuté vo Vašom profile uchádzača sa uchovávajú po dobu 6 (šiestich) mesiacov po ukončení procesu podávania žiadostí, pokiaľ neexistujú odlišné obdobia uchovávania týchto dát špecifické pre jednotlivé krajiny. Tieto obdobia sú uvedené v oddiele 3. týchto pravidiel.

Ak údaje v profile uchádzača neodstránite skôr, tieto údaje budú uchované po dobu 12 (dvanásť) mesiacov, pokiaľ v týchto pravidlách nie sú uvedené iné obdobia v časti pre dodatky špecifické pre jednotlivé krajiny alebo je tam aktívna žiadosť o pracovnú pozíciu. Toto obdobie začína plynúť pri každom prihlásení. 

 

3. Rozhodné právo

Rozhodné právo pre spracovanie Vašej žiadosti závisí od Vášho výberu databázy záujemcov, ako aj od právnickej osoby, u ktorej sa uchádzate o voľné pracovné miesto. V rámci EÚ sa uplatňuje Nariadenie alebo právne predpisy príslušné pre jednotlivé krajiny. V ostatných krajinách sa uplatňujú nasledovné právne predpisy:

 • Albánsko: Zákon č. 9887 zo dňa 10.03.2008 v znení zákona č. 48/2012, dátum 26.04.2012 "O ochrane osobných údajov“
 • Čína: pre Hongkong, Nariadenie o ochrane osobných údajov (CAP 486); pre Čínsku ľudovú republiku v súčasnosti platné zákony a nariadenia na ochranu osobných údajov
 • Chorvátsko: Zákon o ochrane osobných údajov (NN 106/12)
 • Malajzia: Zákon o ochrane osobných údajov, 2010
 • Macedónsko: Zákon o ochrane osobných údajov
 • Mexiko: Spolkový zákon o ochrane osobných údajov, ktoré uchovávajú súkromné osoby
 • Čierna Hora: Zákon o ochrane osobných údajov (Úradný vestník Čiernej hory č. 44/12)
 • Poľsko: Zákon z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov
 • Rusko: Federálny zákon z júla 27, 2006 N 152-FZ o osobných údajoch
 • Švédsko: Zákon o ochrane údajov (1998:204)
 • Singapur: Zákon o ochrane osobných údajov 2012
 • Južná Afrika: Zákon o ochrane osobných informácií č. 3 z 2013
 • Spojené štáty americké: 201 CMR 17,00: M.G.L. c. 93H

Dodatky špecifické pre jednotlivé krajiny (relevantné len vtedy, ak sa uplatňujú v príslušnej krajine):
V nasledujúcich krajinách sa obdobie uchovávania údajov odlišuje od tých, ktoré sú opísané v oddiele 2. Tieto obdobia sa vzťahujú na záujemcov, ako aj na profily uchádzačov.

 • Albánsko: 12 mesiacov
 • Belgicko: 12 mesiacov
 • Brazília: Bez odstránenia
 • Čína: 12 mesiacov (profil záujemcu), 6 mesiacov (žiadosť)
 • Dánsko: 6 mesiacov
 • Fínsko: 6 mesiacov
 • Francúzsko: 12 mesiacov
 • Grécko: 84 mesiacov (profil záujemcu), 12 mesiacov (žiadosť)
 • Veľká Británia: 12 mesiacov
 • Chorvátsko: 12 mesiacov
 • Malajzia: Bez odstránenia
 • Macedónsko: 12 mesiacov (profil záujemcu), 6 mesiacov (žiadosť)
 • Mexiko: 12 mesiacov
 • Čierna hora: 60 mesiacov
 • Nórsko: 6 mesiacov
 • Rakúsko: 12 mesiacov
 • Poľsko: 6 mesiacov
 • Rumunsko: 12 mesiacov
 • Rusko: Bez odstránenia
 • Švédsko: 6 mesiacov
 • Švajčiarsko: 6 mesiacov
 • Singapur: 84 mesiacov
 • Slovensko: 12 mesiacov
 • Španielsko: 12 mesiacov
 • Južná Afrika: 12 mesiacov
 • Česká republika: 24 mesiacov
 • Maďarsko: 12 mesiacov
 • Spojené štáty americké: 24 mesiacov

 

4. Súbory cookies

Pri podaní žiadosti o prácu sú do Vášho počítača umiestnené súbory cookie. Tieto súbory sú špecifické pre danú reláciu, neobsahujú žiadne osobné údaje a na konci relácie sa odstránia.

Podmienky používania:

 

5. Údaje uchádzača

Aby ste sa mohli uchádzať o rôzne pracovné miesta čo najjednoduchšie, vytvorte si profil uchádzača pri prvej žiadosti, ktorý bude platný pre všetky Vaše žiadosti. Na tento účel špecifikujte všeobecné údaje, ako sú Vaše meno a kontaktné údaje. Tieto budú platiť pre všetky Vaše žiadosti pokiaľ ich medzitým neaktualizujte. Okrem Vašich všeobecných údajov z Vašej žiadosti, Vám budeme klásť aj špecifické otázky ako súčasť Vašej žiadosti o konkrétnu prácu, o ktorú sa uchádzate. Tieto údaje sa používajú výlučne na obsadenie daného pracovného miesta. Radi vám pomôžeme nájsť požadovanú pozíciu v našej skupine. Z tohto dôvodu by sme Vás chceli zahrnúť do našej databázy záujemcov. Túto databázu záujemcov používame za účelom aby sme Vás mohli kontaktovať a upriamili Vašu pozornosť na pracovné miesta, ktoré sa dostatočne zhodujú s Vašim profilom. Pri vytváraní profilu uchádzača si môžete vybrať, do akej miery majú byť  údaje z Vášho profilu viditeľné. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré spoločnosti získavajú prístup k Vašim osobným údajom v závislosti od Vášho výberu nájdete na http://www.telekom.com/global-careers-contact. Máte tri možnosti na regulovanie medzinárodného prístupu k Vášmu profilu záujemcu:

 • Vaše údaje používajú globálne všetky spoločnosti skupiny Deutsche Telekom. Podrobnejšie informácie o tom, ktoré spoločnosti získavajú prístup k Vašim osobným údajom v závislosti od Vášho výberu nájdete na http://www.telekom.com/global-careers-contact alebo
 • Vaše údaje používajú všetky spoločnosti skupiny Deutsche Telekom v krajine, v ktorej žijete, ako aj spoločnosť Deutsche Telekom Business Services v Bukurešti, Rumunsko, ktorá pôsobí ako ich zástupca. Vaše údaje budú použité len na účely náboru. Podrobné informácie o tom, ktoré spoločnosti získavajú prístup k Vašim osobným údajom v príslušnej krajine, nájdete na http://www.telekom.com/global-careers-contact alebo
 • Vaše údaje sa používajú len v súvislosti s pozíciami, o ktoré sa uchádzate, pričom sú viditeľné iba pre spoločnosti/v rámci spoločností, ktoré zverejňujú príslušné pracovné pozície, ako aj pre spoločnosť Deutsche Telekom Business Services v Bukurešti, Rumunsku. Deutsche Telekom Business Services pôsobí ako zmluvná strana pre spoločnosti skupiny Deutsche Telekom v Albánsku, Nemecku, Francúzsku, Grécku, Veľkej Británii, Chorvátsku, Macedónsku, Čiernej Hore, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Rusku, Rumunsku, Švajčiarsku, Slovensku, Španielsku, Českej republiky a Maďarsku.

V závislosti od Vášho výberu, získajú zamestnanci podieľajúci sa na náborovom procese prístup k údajom, ktoré ste zadali počas postupu podávania žiadosti. Okrem zamestnancov HR oddelenia, sú to tiež nadriadení a v niektorých prípadoch riadiaci pracovníci. V závislosti od krajiny a pozície, o ktorú žiadate, môžu Vaše údaje vyhodnocovať aj členovia zamestnaneckej rady alebo členovia zastupiteľských orgánov ťažko zdravotne postihnutých zamestnancov, ktorí uplatňujú svoje zákonné právo na spolurozhodovanie. Ak by časť výberového a náborového procesu mala byť vykonaná starostlivo vybranými externými poskytovateľmi služieb, vždy by sa tak vykonávalo na základe zmluvy o zachovávaní mlčanlivosti alebo zmluvy o poverení na spracovanie údajov.

V prípade, že sa uchádzate o niekoľko rôznych pracovných miest v rámci tej istej spoločnosti, budete požiadaný, aby ste povolili náborovým pracovníkom danej spoločnosti získať prehľad o všetkých pracovných miestach, o ktoré sa uchádzate, napríklad aby mohli byť pohovory zorganizované na ten istý deň alebo aby Vám mohli byť ponúkané pracovné miesta s podobným charakterom práce ako práca o ktorú sa uchádzate. Ako súčasť každej jednotlivej žiadosti, môžete súhlasiť s týmto prístupom pre špeciálne žiadosti alebo ho odmietnuť.

Okrem DTAG, ktorá je zodpovedná za celkový systém, príslušné spoločnosti skupiny, v ktorých sa uchádzate o prácu, sú zodpovedné za údaje uchádzača. Pokiaľ budete žiadať o pracovnú pozíciu mimo Nemecka alebo si vytvoríte svoj profil uchádzača viditeľný pre iné spoločnosti skupiny, Vaše údaje budú spracované podľa právnych predpisov danej krajiny. Na tento účel budú Vaše údaje prenesené do príslušnej spoločnosti v danej skupine. Osobné údaje vrátane všetkých údajov v prílohách, ktoré ste poslali, sa používajú výlučne na účely náboru.

Osobitné kategórie osobných údajov sú cielene zbierané len ak je to právne prípustné a potrebné pre prácu, o ktorú žiadate. Do osobitných kategórií osobných údajov spadajú informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo ideologickom presvedčení, členstve v odboroch, genetických alebo biometrických údajoch pre jednoznačnú identifikáciu, údaje o zdravotnom stave alebo údaje o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.
 

6. Uchovávanie údajov

Údaje sú uchovávané v zašifrovanej forme v dátovom centre skupiny Deutsche Telekom, ktoré sa nachádza v Nemecku. Vaše prístupové údaje a Váš profil záujemcu sú platné a použiteľné pre portály žiadateľov všetkých spoločností uvedených na adrese http://www.telekom.com/global-careers-contact

 

7. Prístup k údajom

Osoby zodpovedné za obsadenie voľných pracovných miest v skupine Deutsche Telekom budú mať prístup k Vašim údajom v závislosti od databázy záujemcov, ktorú si vyberiete. Spoločnosť Deutsche Telekom Business Services v Bukurešti, Rumunsku, ako aj všetky ostatné spoločnosti zapojené do náborového systému, budú vystupovať ako sprostredkovatelia, ktorí budú pri spracovaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonmi na ochranu osobných údajov. Všetky štandardy utajenia a bezpečnosti sú zabezpečené v zmluvách o spracúvaní údajov. Zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim údajom, ich nesmú používať na iné účely a podliehajú povinnosti mlčanlivosti. Vaše údaje sú šifrovaním ich prenosu a uchovávania, chránené pred neoprávneným prístupom. Štandardizované koncepcie ochrany a bezpečnosti údajov, vrátane konceptov úloh a oprávnení, koncepcií bezpečnosti údajov, ako aj opatrení fyzickej bezpečnosti, zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.