Ochrana údajov

Ochrana údajov

Všeobecne

Ochrana osobných údajov zákazníkov, zamestnancov a iných osôb má pre všetky spoločnosti v rámci koncernu Deutsche Telekom najvyššiu prioritu. Je pre nás dôležité, informovať vás o tom, ktoré osobné údaje sa zaznamenávajú, ako sa používajú a aké možnosti úpravy pritom máte.

Z dôvodu európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a záväzných vnútropodnikových pravidiel (Binding Corporate Rules Privacy (BCRP)) sme pre celý koncern zaviedli záväzné pravidlá ochrany osobných údajov. Tento rámec pravidiel ponúka jednotné interné predpisy pre zaobchádzanie s osobnými údajmi v rámci koncernu Deutsche Telekom.

Odlišne platí pre uchádzačov pre skupinu OTE v Grécku nasledovné: Spoločnosti skupiny OTE disponujú spoločným rámcom na ochranu osobných údajov, smernicou na ochranu osobných údajov OTE. Táto smernica platí pre všetky spoločnosti skupiny OTE, kým nebude vystriedaná záväznými vnútropodnikovými pravidlami (Binding Corporate Rules Privacy) spoločnosti Deutsche Telekom AG alebo iným porovnateľným záväzným textom. Zaviedli sme rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia, aby sme osobné údaje, ktoré uchovávame, ochránili pred neoprávneným prístupom a zneužitím. Naše bezpečnostné postupy sa pravidelne kontrolujú a upravujú, aby odrážali technologický pokrok.

 

1. Zhromažďované údaje – ako sa používajú a ako dlho sa uchovávajú?

a) Technické charakteristické znaky: Keď navštívite naše webové stránky, zaznamená webový server dočasne názov domény alebo IP adresu vášho počítača, žiadosť súboru klienta (názov súboru a URL), reakčný kód http a webovú stránku, z ktorej nás navštívite. 
Zaprotokolované údaje sa použijú výhradne na účely bezpečnosti údajov, najmä na odvrátenie pokusov o útok na našich webových serveroch (článok 6 ods. 1f GDPR). Nepoužívajú sa ani na vytvorenie individuálnych profilov používateľov, ani sa neposkytujú tretím stranám a najneskôr po 7 dňoch sa vymažú. Vyhradzujeme si právo na štatistické vyhodnotenie anonymizovaných dátových záznamov. 

b) Profil kandidátov: Aby sme vaše uchádzanie sa o prijatie do zamestnania na rôzne ponuky pracovných miest zjednodušili tak, ako je to len možné, vytvoríme pri prvej žiadosti o prijatie do zamestnania profil kandidáta, ktorý sa použije pre aktuálnu a všetky ďalšie uchádzania sa o prijatie do zamestnania. V profile kandidáta zhromažďujeme všeobecné údaje, ako napr. vaše meno a kontaktné údaje. Údaje v profile kandidáta sa môžu kedykoľvek zmeniť. Dodatočne sa pri každom uchádzaní sa o prijatie do zamestnania musia zodpovedať špecifické otázky týkajúce sa konkrétneho pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate. Tieto údaje sa používajú výhradne na obsadenie príslušného pracovného miesta. 

Pri zakladaní profilu kandidáta si môžete vybrať, v akej miere majú byť údaje profilu viditeľné. Ktoré spoločnosti získali podľa vášho výberu prístup k vašim osobným údajom, nájdete podrobne na adrese https://www.telekom.com/global-careers-contact. Máte tri možnosti na kontrolu medzinárodného prístupu k vášmu profilu kandidáta pod nastavením "Svoj profil poskytujem pre otvorené pozície:"

 • "Áno - celosvetovo" - Vaše údaje budú používané všetkými spoločnosťami koncernu Deutsche Telekom na celom svete. Ktoré spoločnosti získali podľa vášho výberu prístup k vašim osobným údajom, nájdete podrobne na https://www.telekom.com/global-careers-contact, alebo
   
 • "Áno - v rámci mojej krajiny" - Vaše údaje sa použijú všetkými spoločnosťami koncernu Deutsche Telekom v krajine, v ktorej žijete, ako aj spoločnosťou Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., ktorá funguje ako ich splnomocnenec. Vaše údaje sa použijú výhradne na účely prijatia do zamestnania. Ktoré spoločnosti v príslušnej krajine získali podľa vášho výberu prístup k vašim osobným údajom, nájdete podrobne na https://www.telekom.com/global-careers-contact, alebo
   
 • "Nie - Môj životopis nebude posudzovaný na ďalšie otvorené pozície ani v rámci spoločnosti, kde sa o prácu uchádzam" - Vaše údaje sa použijú len pre pracovné miesta, o ktoré sa uchádzate a sú viditeľné len pre tých, ktorí príp. v rámci spoločností vypísali príslušné pracovné miesta, ako aj pre spoločnosť Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L.
   

Spoločnosť Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. koná ako poverená firma pre spoločnosti koncernu Deutsche Telekom v Albánsku, Nemecku, Francúzsku, Grécku, Veľkej Británii, Chorvátsku, Macedónsku, Čiernej Hore, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku, Rusku, Rumunsku, Švajčiarsku, Slovensku, Španielsku, Českej republike a Maďarsku. Podľa vášho výberu získajú zamestnanci, ktorí sa podieľajú na procese prijímania do zamestnania prístup k vašim údajom zadaným v počas uchádzania sa o prijatie do zamestnania. Okrem zamestnancov oddelenia ľudských zdrojov to zahŕňa aj nadriadených a v niektorých prípadoch aj osoby zodpovedné po odbornej stránke. V závislosti od krajiny a pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate, môžu byť vaše údaje vyhodnocované aj členmi podnikovej rady alebo členmi zastupiteľstiev ťažko postihnutých osôb, ktorí vykonávajú svoje zákonné spolurozhodovacie právo. Ak by sa výberové konanie a proces prijímania do zamestnania čiastočne realizoval externými poskytovateľmi služieb, ktorí sú starostlivo vybraní, uskutočňuje sa to vždy na základe zmluvy o spracúvaní údajov z poverenia.

Týka sa to taktiež tvorby štatistických zostáv (reportov) pre potreby ich vyhodnocovania spoločnosťami patriacimi do skupiny Deutsche Telekom v rámci EÚ. V týchto prípadoch môže byť vaše meno, priezvisko ako aj dalšie všeobecné informácie súvisiace s vašou žiadosťou, poskytnuté zodpovedajúcemu oddeleniu spoločnosti.

Vo svojom profile kandidáta nájdete pole pre komentár, do ktorého náboroví pracovníci ukladajú všeobecné informácie, ktoré sa vzťahujú na určité uchádzanie sa o prijatie do zamestnania.  Napr. to môže byť vaša uprednostňovaná lokalita alebo vaša uprednostňovaná oblasť úloh. Pole pre komentár vypĺňa po vašom ústnom schválení náborový pracovník. Ak by ste nesúhlasili s obsahom poľa, zaistite zmenu, príp. vymazaním cez vášho náborového pracovníka, príp. prostredníctvom príslušného kontaktu krajiny na: https://www.telekom.com/global-careers-contact

c) Súbor kandidátov: Aby sme vás podporili pri hľadaní vhodného pracovného miesta v koncerne, radi vás prijmeme na základe vašich schopností do nášho súboru kandidátov. Toto nám umožňuje upozorniť vás na vypísané pracovné miesto, ktoré sa hodí k vášmu profilu. Aby sme vás mohli prijať do súboru kandidátov, musí byť nastavená viditeľnosť vášho profilu kandidátov na „krajina môjho bydliska“ alebo „celosvetovo“. Informáciu o tom, v ktorom súbore kandidátov sa nachádzate, vám kedykoľvek oznámi naša horúca linka pre uchádzačov o zamestnanie (jobs@telekom.de). 

d) Špeciálne kategórie osobných údajov: Osobné údaje, vrátane všetkých údajov nachádzajúcich sa vo vami sprostredkovaných podkladoch, sa používajú výhradne na účely prijatia do zamestnania. Špeciálne kategórie osobných údajov sa zameriavajú a zaznamenávajú len vtedy, keď je to zákonom povolené a nevyhnutné pre pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. 

e) Všeobecné lehoty uchovávania údajov: Údaje obsiahnutévo vašej žiadosti o prijatie do zamestnania sa uchovávajú až do 6 (šiestich) mesiacov po ukončení uchádzania sa o prijatie do zamestnania, pokiaľ neplatia inak znejúce lehoty uchovávania špecifické pre príslušnú krajinu. Posledné sú uvedené odstavci 1 bode f) tejto smernice. Údaje vášho profilu kandidáta sa uchovávajú, pokiaľ ich predtým nevymažete, počas 12 (dvanástich) mesiacov, pokiaľ v odseku doplnení špecifických pre príslušnú krajinu v tejto smernici nie sú uvedené žiadne iné lehoty alebo neprebieha aktívny proces uchádzania sa o prijatie do zamestnania. Táto lehota začína pri každom prihlásení nanovo. 

f) Doplnenia špecifické pre príslušnú krajinu (relevantné len v prípade, že sa uchádzate o zamestnanie v príslušnej krajine): V nasledovných krajinách platia lehoty uchovávania údajov, ktoré sa líšia od lehôt uvedených v odstavci 1 bode e). Tieto lehoty platia rovnako pre profily kandidátov, ako aj pre uchádzania sa o prijatie do zamestnania, pokiaľ nie je uvedené inak.

 • Albánsko: 12 mesiacov
 • Belgicko: 12 mesiacov
 • Brazília: žiadne vymazanie
 • Čína: 12 mesiacov (profil kandidáta), 6 mesiacov (žiadosť o prijatie do zamestnania)
 • Dánsko: 6 mesiacov
 • Fínsko: 6 mesiacov
 • Francúzsko: 12 mesiacov
 • Grécko: 84 mesiacov (profil kandidáta), 12 mesiacov (žiadosť o prijatie do zamestnania)
 • Veľká Británia: 12 mesiacov
 • Chorvátsko: 12 mesiacov
 • Malajzia: žiadne vymazanie
 • Macedónsko: 12 mesiacov (profil kandidáta), 6 mesiacov (žiadosť o prijatie do zamestnania)
 • Mexiko: 12 mesiacov
 • Čierna Hora: 60 mesiacov
 • Nórsko: 6 mesiacov
 • Rakúsko: 12 mesiacov
 • Poľsko: 6 mesiacov
 • Rumunsko: 12 mesiacov
 • Rusko: žiadne vymazanie
 • Švédsko: 6 mesiacov
 • Švajčiarsko: 6 mesiacov
 • Singapur: 84 mesiacov
 • Slovensko: 12 mesiacov
 • Španielsko: 12 mesiacov
 • Južná Afrika: 12 mesiacov
 • Česká republika: 24 mesiacov
 • Maďarsko: 12 mesiacov
 • Spojené štáty americké: 24 mesiacov

 


2. Bude vyhodnocované moje používateľské správanie, napr. pre reklamu alebo sledovanie?

a) Marketingové a reklamné účely


Vaše údaje sa použijú výhradne pre obsadzované pracovné miesta v rámci koncernu Deutsche Telekom. Najmä použitie vašich údajov na marketingové a reklamné účely je vylúčené.

b) Súbory cookie

Naša webová stránka používa výhradne súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné z technického hľadiska, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné, aby ste mohli byť sprevádzaní stránkami a mohli využívať podstatné funkcie. Tieto sú špecifické pre danú sekciu, neobsahujú žiadne osobné údaje, na konci sekcie sa vymažú a nie je možné ich odmietnuť. Právnym podkladom pre tieto súbory cookie je článok 6 ods. 1b GDPR, príp. pri tretích štátoch článok 49 ods. 1b GDPR.

Firma: Telekom, SAP ako poskytovateľ služieb
Účel: prihlásenie a uchádzanie sa o prijatie do zamestnania, funkčnosť webovej stránky
Trvanie uchovávania: relačné súbory cookie, trvalo
Krajina spracovania: Nemecko                                                                        

c) Služby iných poskytovateľov

Google

Na registráciu na našej webovej stránke používame systém Google Recaptcha, dodatočne používame prepojenie ku službe Google Drive, aby sme vám ponúkli možnosť sťahovať a odosielať odtiaľ údaje. Tieto aplikácie sú prevádzkované spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Použitím týchto služieb sa vaša IP adresa prenáša bezprostredne do spoločnosti Google a ukladá sa súbor cookie. O spracovaní údajov spoločnosťou Google sa môžete kedykoľvek informovať na webovej stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy a toto odmietnuť.

Dropbox

Používame prepojenie na službu Dropbox, aby sme vám počas procesu uchádzania sa o zamestnanie ponúkli možnosť, odtiaľto sťahovať a odosielať údaje. Túto aplikáciu prevádzkuje spoločnosť Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Prostredníctvom použitia tejto služby sa prenáša vaša IP adresa bezprostredne do spoločnosti Dropbox a ukladá sa súbor cookie. Kedykoľvek sa môžete informovať o spracovaní údajov spoločnosťou Dropbox na webovej stránke https://www.dropbox.com/privacy a toto odmietnuť.

 


3. Kde nájdem informácie, ktoré sú pre mňa dôležité?

Tento pokyn na ochranu osobných údajov poskytuje prehľad o bodoch, ktoré platia pre spracovanie vašich údajov prostredníctvom spoločnosti Deutsche Telekom AG na tomto webovom portáli.

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov získate na adrese:

 


4. Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov? Kto je mojím kontaktným partnerom, keď mám otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov v spoločnosti Telekom?

Zodpovedná za osobné údaje je spoločnosť Deutsche Telekom AG. V prípade otázok sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis alebo na osobu poverenú ochranou osobných údajov, pána Dr. Clausa D. Ulmera, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de

 


5. Aké mám práva?

Je na vašej zodpovednosti, aby vami poskytnuté údaje boli vhodné a správne. Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek z vášho účtu odvolať. Dodatočne k vašim právam uznaným vo vyhlásení o ochrane údajov suity ľudských zdrojov máte aj právo:

a) Vyžiadať si informácie týkajúce sa oblastí spracúvaných údajov, účelu spracúvania, možných príjemcov údajov, plánovanej doby uchovávania údajov (článok 15 GDPR).

b) Vyžiadať si opravu, príp. doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov (článok 16 GDPR).

c) Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti (článok 7 ods. 3 GDPR).

d) Spracovanie údajov, ktoré sa má uskutočniť na základe oprávneného záujmu, odmietnuť z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej špeciálnej situácie (článok 21 ods. 1 GDPR).

e) V určitých prípadoch v rámci článku 17 GDPR požadovať vymazanie údajov, najmä pokiaľ údaje nie sú viac potrebné na plánovaný účel, príp. sú nezákonne spracúvané alebo ste odvolali súhlas podľa vyššie uvedeného (c) alebo ste vyjadrili námietku podľa vyššie uvedeného (d).

f) Vyžiadať si, za určitých predpokladov, obmedzenie spracúvania údajov, pokiaľ nie je možné vymazanie údajov, príp. je sporná povinnosť výmazu údajov (článok 18 GDPR).

g) Na prenosnosť údajov, tzn. že svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžete dostať v štruktúrovanom, bežnom, strojovo čitateľnom formáte, ako napr. CSV a poslať tretej strane (článok 20 GDPR).

h) Sťažovať sa ohľadom spracovania údajov na dozornom úrade (pre telekomunikačné zmluvy: spolkový zmocnenec pre ochranu údajov a slobodu informácií, v ostatných veciach: krajinský zmocnenec pre ochranu údajov a slobodu informácií, v severnom Rýnsku-Vestfálsku).

Pre uchádzačov na pracovné miesta v Malajzii:

i) Udeliť povolenie podľa § 6 ods. 1 Personal Data Protection Act 2010 (zákon na ochranu osobných údajov) (ďalej označovaný ako „ACT“), na základe ktorého používatelia údajov môžu na účely zamestnaneckého pomeru osobné údaje uchovávať a spracúvať.

Na uplatnenie jedného z vyššie uvedených práv, s výnimkou práva na podanie žaloby na súd, musí dotyčná osoba podať žiadosť v písomnej forme u zodpovednej osoby cez nasledovnú e-mailovú adresu: recruiting.privacy@telekom.de. Zodpovedná osoba musí realizované opatrenia/požadované informácie sprostredkovať do jedného mesiaca po obdržaní takejto žiadosti.

 

6. Použiteľné právo

Použiteľné právo na spracovanie vašej žiadosti o prijatie do zamestnania sa riadi vaším výberom súboru kandidátov, ako aj právnou jednotkou, na ktorej konkurz o pracovné miesto posielate žiadosť o prijatie do zamestnania. V EÚ platí nariadenie GDPR, príp. platia príslušné predpisy špecifické pre danú krajinu. V ostatných krajinách sa aplikujú následne uvedené právne predpisy.

 • Albánsko: Zákon č. 9887 z dňa 10. 3. 2008 v znení zákona č. 48/2012 z dňa 26. 4. 2012 O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Čína: pre Hongkong nariadenie o ochrane osobných údajov (ochrana údajov) (Personal Data (Privacy) Ordinance) (Cap 486); pre Spolkovú republiku Čína v súčasnosti platné právne predpisy na ochranu osobných údajov
 • Chorvátsko: Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
 • Malajzia: Personal Data Protection Act (zákon na ochranu osobných údajov), 2010
 • Macedónsko: Law on personal data protection (zákon na ochranu osobných údajov)
 • Mexiko: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (spolkový zákon na ochranu osobných údajov vo vlastníctve súkromných osôb)
 • Čierna Hora: Personal Data Protection Law (zákon na ochranu osobných údajov) (Official Gazette of Montenegro Nr. 44/12)
 • Poľsko: Zákon z dňa 29. augusta 1997 na ochranu osobných údajov
 • Rusko: Spolkový zákon z dňa 27. júla 2006 č. 152-FZ O OSOBNÝCH ÚDAJOCH
 • Švédsko: zákon na ochranu osobných údajov (1998:204)
 • Singapur: Personal Data Protection Act 2012 (zákon na ochranu osobných údajov)
 • Južná Afrika: Protection of Personal Information Act 3 (zákon č. 3 na ochranu osobných informácií) z roku 2013
 • Spojené štáty americké: 201 CMR 17.00: M.G.L. c. 93H

 


7. Komu poskytuje spoločnosť Deutsche Telekom AG moje údaje?

Spracovateľom objednávok: To sú spoločnosti, ktoré sme v zákonom stanovenom rámci poverili spracovaním údajov, článok 28 GDPR (poskytovatelia služieb, pomocníci). Spoločnosť Telekom aj v tomto prípade naďalej zostáva zodpovedná za ochranu vašich údajov.

Z dôvodu zákonnej povinnosti: V určitých prípadoch sme zo zákona povinní poskytnúť určité údaje štátnemu úradu, ktorý ich vyžaduje.

Doplnenia špecifické pre príslušnú krajinu (relevantné len v prípade, že sa uchádzate o zamestnanie v danej krajine):
 

Slovensko (Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o/Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. a Deutsche Telekom Service Europe Slovakia s.r.o)
Meno a priezvisko, ako aj vaša e-mailová adresa sa ďalej spracúvajú prostredníctvom nášho zmluvného partnera spoločnosť HireVue Inc. so sídlom na 10876 S. River Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095 USA. Vaše údaje sa uchovávajú vo výpočtovom stredisku v Dubline, Írsko. Vaše ďalšie osobné údaje sa v rámci platformy HireVue spracúvajú len s vaším súhlasom.

Nemecko
Ako súčasť spracovania žiadosti pre potreby overenia dosiahnutého vysokoškolského vzdelania, vysokej školy, dosiahnutého stupňa vzdelania, vedeckého smeru/zamerania/odboru, hodnotenia a roku ukočenia štúdia, môžu byť uvedené informácie spracovávané naším dodávateľom Candidate Select GmbH, Raderberger Str. 173-175, 50968 Cologne, Germany (vaše meno a priezvisko nebudú dodávateľovi poskytnuté). Vaše dáta budú uložené v datacentre nachádzajúcom sa v EÚ.

V procese náboru používame aj poskytovateľa služieb Eightfold AI Inc, 2625 Augustine Drive, Suite 601, Santa Clara, CA 95054, USA. Vaše údaje o žiadosti môžu byť ďalej spracované spoločnosťou Eightfold AI Inc. Ak nemáte aktívnu žiadosť, ale nastavili ste viditeľnosť vašich údajov na "Áno - celosvetovo" alebo "Áno - v rámci mojej krajiny" vo vašom kandidátskom profile (pozri popis 1b), údaje vášho kandidátskeho profilu (napríklad vaše kontaktné údaje a životopis) budú spracované naším zmluvným partnerom Eightfold AI Inc. Ak poskytnete odkaz na váš obchodný sieťový profil (napríklad LinkedIn) vo vašom životopise, údaje z tohto profilu môžu byť tiež ďalej spracované v Eightfold. Vaše údaje budú uložené iba v dátových centrách v rámci Európskej únie.

 

8. Kde sa spracúvajú moje údaje?

Vaše údaje sa zásadne spracúvajú v rámci Nemecka a európskeho zahraničia. Ak sa vo výnimočných prípadoch vaše údaje spracúvajú aj v krajinách mimo Európskej únie (v tzv. tretích štátoch), stane sa tak, 

a) pokiaľ ste s tým výslovne súhlasili (článok 49, ods. 1a GDPR).  (Vo väčšine krajín mimo EÚ nezodpovedá úroveň ochrany osobných údajov štandardom EÚ.) Týka sa to najmä rozsiahlych práv monitorovania a kontroly štátnych orgánov, napr. v USA, ktoré neprimerane zasahujú do ochrany osobných údajov európskych občanov,

b) alebo pokiaľ je to nevyhnutné pre splnenie našich záväzkov voči vám (článok 49 ods. 1b GDPR),

c) alebo pokiaľ je to zákonom určené (článok 6 ods. 1c GDPR).

Okrem toho sa uskutočňuje spracovanie vašich údajov v tretích štátoch len v tedy, pokiaľ je určitými opatreniami zabezpečené, že preto existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov (napr. rozhodnutie o primeranosti Komisie EÚ alebo tzv. vhodné záruky článok 44ff. GDPR).

 

9. Uchovávanie údajov

Dáta sú uložené v zašifrovanej podobe v datacentre spoločnosti SAP AG v Nemecku v mene spoločnosti Deutsche Telekom AG.

 

10. Prístup k údajom

Prístup ku všetkým vašim údajom majú v závislosti od vami zvoleného súboru kandidátov, osoby zodpovedné za obsadenie voľného pracovného miesta v koncerne Deutsche Telekom. Ako spracovatelia údajov v zmysle práva na ochranu údajov pôsobia spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., ako aj všetky ostatné spoločnosti, ktoré sa podieľajú na procese prijímania do zamestnania. Všetky štandardy zachovania mlčanlivosti a bezpečnosti sú zaručené v zmluvách o spracúvaní údajov z poverenia. Zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim údajom, ich nesmú používať na iné účely a podliehajú povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Vaše údaje sú pred neoprávneným prístupom chránené kódovaným prenosom a uchovávaním. Štandardizované koncepty ochrany osobných údajov a bezpečnosti vrátane konceptov úloh a zachovania mlčanlivosti, koncepty bezpečnosti údajov, ako aj fyzické bezpečnostné opatrenia zaručujú vecnú mieru ochrany údajov.© Deutsche Telekom AG - March 2024