Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Obecně

Ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a ostatních osob má pro všechny společnosti koncernu Deutsche Telekom nejvyšší prioritu. Považujeme za důležité poskytnout vám informaci o tom, které osobní údaje jsou zaznamenávány, jak jsou používány a jaké jsou v tomto směru vaše možnosti.

Závazná pravidla na ochranu osobních údajů platná pro celý koncern jsme zavedli na základě evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Binding Corporate Rules Privacy (BCRP). Tento regulační rámec tvoří jednotné interní předpisy pro zacházení s osobními údaji uvnitř koncernu Deutsche Telekom.

Pro uchazeče skupiny OTE v Řecku odlišně platí následující ustanovení: Společnosti skupiny OTE mají k dispozici společný rámec na ochranu osobních údajů, a to směrnici na ochranu osobních údajů OTE. Tato směrnice je platná pro všechny podniky skupiny OTE, dokud nebude nahrazena pravidly Binding Corporate Rules Privacy společnosti Deutsche Telekom AG nebo srovnatelným závazným textem. Přijali jsme rozsáhlá technická a provozní preventivní opaření, abychom chránili námi ukládané osobní údaje před neoprávněným přístupem a zneužitím. Naše bezpečnostní procesy jsou pravidelně kontrolovány a upravovány, tak aby odpovídaly technickému pokroku.

 

1. Které údaje se zaznamenávají, jak jsou používány a jak dlouho zůstávají uloženy?

a) Technické znaky:
Jestliže navštívíte naše webové stránky, webový server dočasně zaznamená název domény nebo IP adresu vašeho počítače, žádost klienta o soubor (název souboru a URL), kód odpovědi http a webovou stránku, ze které jste nás navštívili.
Zaprotokolované údaje se používají výhradně pro účely zabezpečení dat, zejména k odvrácení pokusů o napadení našeho webového serveru (čl. 6 odst. 1f GDPR). Nebudou použity ani pro zpracování individuálních uživatelských profilů, ani předávány třetím stranám. Nejpozději po 7 dnech budou vymazány. Vyhrazujeme si právo na statistické vyhodnocování anonymizovaných datových záznamů.

b) Profil kandidáta: Abyste mohli co nejjednodušeji reagovat na různé nabídky zaměstnání, zpracujte si při prvním podání žádosti profil kandidáta, který budete moci využívat pro aktuální nabídky a případně i všechny další. Do profilu kandidáta uveďte obecné údaje jako např. jméno a kontaktní údaje. Údaje v profilu kandidáta můžete kdykoli změnit. Každá nabídka zaměstnání obsahuje specifické otázky vztahující se ke konkrétnímu pracovnímu místu, které musíte zodpovědět. Tyto údaje jsou používány výhradně pro obsazení konkrétní pozice.

Při ukládání vašeho profilu kandidáta si můžete zvolit, nakolik mají být údaje z vašeho profilu viditelné pro jiné osoby. Na stránce https://www.telekom.com/global-careers-contact uvidíte, které společnosti podle vašeho výběru získají přístup k vašim osobním údajům. Máte tři možnosti pro řízení mezinárodního přístupu k vašemu profilu kandidáta pod nastavením "Prosím, můj osobní profil je k dispozici pouze pro tento typ otevřených pozic:"

 • "Jakékoliv pozice v rámci skupiny DT" - Vaše údaje budou moci používat všechny společnosti koncernu Deutsche Telekom na celém světě. Na stránce https://www.telekom.com/global-careers-contact uvidíte, které společnosti podle vašeho výběru získají přístup k vašim osobním údajům; nebo
   
 • "Pozice v rámci země, ve které žiji" - Vaše údaje budou používat všechny společnosti koncernu Deutsche Telekom v zemi, ve které žijete, a dále společnost Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., která je jejich pověřencem. Vaše údaje budou použity výhradně pro účely vašeho zaměstnání. Na stránce https://www.telekom.com/global-careers-contact uvidíte, které společnosti v konkrétní zemi získají přístup k vašim osobním údajům; nebo
   
 • "Pozice, na které jsem se sám/a aktivně přihlásil/a" - Vaše údaje budou použity pouze pro pozici, o kterou se ucházíte, a uvidí je pouze společnosti, které příslušná místa vypisují, a Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L.


Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. působí jako pověřená firma pro společnosti koncernu Deutsche Telekom v Albánii, Německu, Francii, Řecku, Velké Británii, Chorvatsku, Makedonii, Černé Hoře, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Rusku, Rumunsku, Švýcarsku, na Slovensku, ve Španělsku, České republice a v Maďarsku. Přístup k vašim údajům zadaným v průběhu výběrového řízení získají podle vaší volby zaměstnanci, kteří se procesu účastní. Kromě zaměstnanců HR oddělení to zahrnuje rovněž nadřízené pracovníky a v některých případech osoby odpovědné za určitý obor. V závislosti na zemi a pozici, o kterou se ucházíte, mohou vaše údaje hodnotit rovněž členové závodní rady nebo členové zastoupení těžce zdravotně postižených, kteří tím vykonávají své zákonné právo spolurozhodování. Pokud by výběrové a náborové řízení částečně prováděli pečlivě vybraní externí poskytovatelé služeb, je tomu vždy na základě smlouvy o zpracování dat podle objednávky.

To platí i pro tvorbu reportů pro statistická vyhodnocení společností Deutsche Telekom v rámci EU. V těchto případech může vaše jméno, příjmení a obecné údaje o vaší přihlášce zobrazit přidělené oddělení.

Ve vašem profilu kandidáta se nachází pole pro komentář, do kterého náboroví pracovníci ukládají obecné informace, které se nevztahují k určitému náboru.  Může to být například pracoviště, kterému dáváte přednost, nebo oblast úloh, které preferujete. Pole pro komentář vyplní náborový pracovník po vašem ústním schválení. Pokud byste s obsahem pole nesouhlasili, požádejte prosím o změnu prostřednictvím náborového pracovníka, příp. prostřednictvím vašeho konkrétního kontaktu v dané zemi na adrese https://www.telekom.com/global-careers-contact

c) Soubor kandidátů: Abychom vás při hledání vhodné pracovní pozice v koncernu podpořili, rádi vás podle Vašich schopností zařadíme do některého z našich souborů kandidátů. To nám umožní upozornit vás na vypisovaná místa, která odpovídají vašemu profilu. Abychom vás do takového souboru kandidátů mohli zařadit, musí být viditelnost vašeho profilu kandidáta nastavena na „v zemi mého bydliště“ nebo „kdekoli na světě“. Informaci o tom, v kterém souboru kandidátů se nacházíte, získáte kdykoli na naší horké lince pro uchazeče (jobs@telekom.de).

d) Zvláštní kategorie osobních údajů: Osobní údaje – včetně všech údajů uvedených v podkladech, které jste nám předali – budou použity výhradně pro účely vašeho zaměstnání. Zvláštní kategorie osobních údajů se zaznamenávají záměrně a pouze tehdy, je-li to právně přípustné a potřebné pro pozici, o kterou se ucházíte.

e) Obecné lhůty uložení údajů: Údaje uvedené ve vaší žádosti se ukládají na dobu až 6 (šest) měsíců po ukončení výběrového řízení, pokud neplatí jiné lhůty archivování specifické pro určitou zemi. Takové lhůty jsou uvedeny v bodu 1 f) této směrnice. Údaje z vašeho profilu kandidáta jsou, pokud je předtím sami nevymažete, ukládány po dobu 12 (dvanáct) měsíců, jestliže nejsou v odstavci se specifickými místními doplňky v této směrnici uvedeny jiné lhůty nebo jestliže trvá aktivní výběrové řízení. Tato lhůta začíná znovu při každém přihlášení.

f) Doplňky specifické pro určité země (relevantní pouze tehdy, jestliže se o pozici ucházíte v příslušné zemi): V následujících zemích platí lhůty pro ukládání dat, které se odlišují od lhůt uvedených v bodu 1 e). Tyto lhůty platí jak pro profily kandidátů, tak i pro přihlášky, pokud není uvedeno jinak.

 • Albánie: 12 měsíců
 • Belgie: 12 měsíců
 • Brazílie: bez výmazu
 • Čína: 12 měsíců (profil kandidáta), 6 měsíců (přihláška)
 • Dánsko: 6 měsíců
 • Finsko: 6 měsíců
 • Francie: 12 měsíců
 • Řecko: 84 měsíců (profil kandidáta), 12 měsíců (přihláška)
 • Velká Británie: 12 měsíců
 • Chorvatsko: 12 měsíců
 • Malajsie: bez výmazu
 • Makedonie: 12 měsíců (profil kandidáta), 6 měsíců (přihláška)
 • Mexiko: 12 měsíců
 • Černá Hora: 60 měsíců
 • Norsko: 6 měsíců
 • Rakousko: 12 měsíců
 • Polsko: 6 měsíců
 • Rumunsko: 12 měsíců
 • Rusko: bez výmazu
 • Švédsko: 6 měsíců
 • Švýcarsko: 6 měsíců
 • Singapur: 84 měsíců
 • Slovensko: 12 měsíců
 • Španělsko: 12 měsíců
 • Jihoafrická republika: 12 měsíců
 • Česká republika: 24 měsíců
 • Maďarsko: 12 měsíců
 • Spojené státy americké: 24 měsíců

 


2. Vyhodnocuje se moje uživatelské chování, např. pro reklamu nebo sledování?

a) Marketingové a reklamní účely


Vaše údaje budou použity výhradně pro pozice obsazované v rámci koncernu Deutsche Telekom. Vyloučeno je zejména používání vašich údajů pro marketingové a reklamní účely.

b) Cookies

Naše webová stránka používá výhradně pouze technicky potřebné cookies, aby vám byl zaručen maximálně kvalitní servis. Tyto cookies jsou nutné k tomu, abyste mohli našimi stránkami listovat a používat důležité funkce. Jedná se o cookies specifické v závislosti na relaci, které neobsahují žádné osobní údaje, na konci relace se vymazávají a nelze je odmítnout. Právním podkladem pro tyto cookies je čl. 6 odst. 1b GDPR, příp. u třetích států čl. 49 odst. 1b GDPR.

Firma: Telekom, SAP jako Service Provider
Účel: Přihlášení a žádost, Funkce webové stránky
Doba uložení: Session Cookie, Trvale
Země zpracování: Německo  

c) Služby jiných firem

Google

Pro registraci na naší webové stránce používáme Google Recaptcha a navíc napojení na Google Drive, abychom vám poskytli možnost získávání a nahrávání dat z tohoto úložiště. Obě tyto aplikace provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zahrnutím těchto služeb se vaše IP adresa přenáší přímo do Google a ukládá se soubor cookie. O zpracování údajů prováděném společností Google se můžete kdykoli informovat na stránce https://www.google.de/intl/de/policies/privacy a můžete proti němu vznést námitku.

Dropbox

Napojení na službu Dropbox používáme k tomu, abychom vám během procesu náboru umožnili získávat a nahrávat data z tohoto úložiště. Aplikaci provozuje Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irsko. Zahrnutím této služby se vaše IP adresa přenáší přímo do Dropbox a ukládá se soubor cookie. O zpracování údajů prováděném společností Dropbox se můžete kdykoli informovat na stránce https://www.dropbox.com/privacy a můžete proti němu vznést námitku.

 

3. Kde najdu informace, které jsou pro mě důležité?

Toto upozornění na ochranu osobních údajů poskytuje přehled o ustanoveních, která platí pro jejich zpracování společností Deutsche Telekom AG na tomto webovém portálu.

Další informace o ochraně údajů najdete na následujících stránkách:

 


4. Kdo je odpovědný za zpracování údajů? Kdo je mým kontaktním partnerem, jestliže mám dotazy k ochraně údajů u společnosti Telekom?

Správcem je Deutsche Telekom AG. V případě dotazů se můžete obracet na náš zákaznický servis nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.

 

5. Jaká práva na ochranu údajů mi přísluší?

Na vlastní odpovědnost zaručujete, že vámi poskytované údaje jsou vhodné a správné. Vaše osobní údaje si na vašem účtu můžete kdykoli vyvolat. Navíc k vašim právům vyhrazeným v prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovaném nástrojem HR-Suite máte:

a) Právo požadovat informace o kategoriích zpracovávaných údajů, účelech zpracování, příslušných příjemcích údajů a plánované době uložení (čl. 15 GDPR).

b) Právo požadovat opravu, příp. doplnění nesprávných či neúplných údajů (čl. 16 GDPR).

c) Právo kdykoli odvolat udělený souhlas s účinkem do budoucna (čl. 7 odst. 3 GDPR).

d) Právo vznést námitku vyplývající z vaší zvláštní situace proti zpracování údajů, ke kterému má dojít na základě oprávněného zájmu (čl. 21 odst. 1 GDPR).

e) Právo požadovat v určitých případech v rámci čl. 17 GDPR výmaz údajů – zejména pokud údaje již nejsou pro předpokládaný účel potřebné, příp. jsou zpracovávány neoprávněně, nebo pokud jste odvolali svůj souhlas podle výše uvedeného bodu (c), nebo pokud jste vznesli námitku podle výše uvedeného bodu (d).

f) Právo požadovat za určitých předpokladů omezení údajů, pokud není výmaz možný, příp. pokud je povinnost výmazu sporná (čl. 18 GDPR).

g) Právo na přenositelnost údajů, tj. můžete získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, strojně běžně čitelném formátu, např. CSV, a příp. je předat dalším stranám (čl. 20 GDPR).

h) Právo na podání stížnosti týkající se zpracování údajů k příslušnému dozorovému úřadu (pro smlouvy v oblasti telekomunikace: spolkový pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací; ostatní: zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací pro Severní Porýní-Vestfálsko).

Pro uchazeče o zaměstnání v Malajsii:

i) Udělení souhlasu podle § 6 odst. 1 Personal Data Protection Act 2010 (dále „ACT“), podle kterého uživatelé údajů smí osobní údaje ukládat a zpracovávat pro účely zaměstnaneckého poměru.

O uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv s výjimkou práva na odvolání k soudu musí dotčená osoba požádat písemně správce na e-mailové adrese recruiting.privacy@telekom.de. Správce musí oznámit přijatá opatření / požadované informace během jednoho měsíce po obdržení takové žádosti.

 

6. Aplikované právo

Právo aplikované na zpracování vaší žádosti o zaměstnání se řídí podle vašeho výběru souboru kandidátů a podle právnické jednotky, která vypsala pozici, o kterou se ucházíte. V EU platí GDPR, příp. platí příslušné specifické předpisy jednotlivých zemí. V ostatních zemích se uplatňují dále uvedené právní předpisy.

 • Albánie: Zákon č. 9887 z 10. 3. 2008 ve znění zákona č. 48/2012 z 26. 4. 2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Čína: pro Hongkong nařízení o osobních údajích (ochrana údajů) (Personal Data (Privacy) Ordinance) (Cap 486); pro Čínskou lidovou republiku aktuálně platné právní předpisy na ochranu osobních údajů
 • Chorvatsko: Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
 • Malajsie: Personal Data Protection Act (zákon o ochraně osobních údajů), 2010
 • Makedonie: Law on personal data protection (zákon o ochraně osobních údajů)
 • Mexico: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (federální zákon o ochraně osobních údajů ve vlastnictví soukromých osob)
 • Černá Hora: Personal Data Protection Law (zákon o ochraně osobních údajů) (Official Gazette of Montenegro č. 44/12)
 • Polsko: Zákon z 29. srpna 1997 na ochranu osobních údajů
 • Rusko: Federální zákon z 27. července 2006 č. 152-FZ O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH
 • Švédsko: Zákon o ochraně údajů (1998:204)
 • Singapur: Personal Data Protection Act 2012 (zákon o ochraně osobních údajů)
 • Jihoafrická republika: Protection of Personal Information Act 3 (zákon č. 3 na ochranu osobních informací) z r. 2013
 • Spojené státy americké: 201 CMR 17.00: M.G.L. c. 93H

 


7. Komu Deutsche Telekom AG moje údaje předává?

Zpracovatelé: Jedná se o firmy, které v zákonem předpokládaném rámci pověřujeme zpracováním údajů, čl. 28 GDPR (poskytovatelé služeb, pomocníci při plnění). I v tomto případě je však společnost Telekom nadále odpovědná za ochranu údajů.

Na základě zákonné povinnosti: V určitých případech jsme ze zákona povinni poskytnout osobní údaje požadujícímu státnímu orgánu.

Doplňky specifické pro určité země (relevantní pouze tehdy, jestliže se o místo ucházíte v příslušné zemi):

Slovensko (Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o / Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. a Deutsche Telekom Service Europe Slovakia s.r.o)
Vaše jméno a příjmení a rovněž vaši e-mailovou adresu dále zpracovává náš smluvní partner HireVue Inc. se sídlem v 10876 S. River Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095 USA. Vaše údaje jsou ukládány ve výpočetním centru v Dublinu, Irsko. Vaše další osobní údaje budou v rámci platformy HireVue zpracovány pouze s vaším souhlasem.

Německo
V rámci procesu podávání přihlášek může náš dodavatel Candidate Select GmbH, Raderberger, zpracovat název vaší univerzity, vysokoškolský titul, vědní obor/hlavní předmět, závěrečnou známku a rok absolvování, aby bylo možné zhodnotit váš vysokoškolský titul (vaše jméno a příjmení nebude poskytnuto našemu dodavateli). Vaše data budou uložena v datovém centru umístěném v EU.

V procesu náboru také využíváme poskytovatele služeb Eightfold AI Inc, 2625 Augustine Drive, Suite 601, Santa Clara, CA 95054, USA. Vaše údaje o žádosti mohou být dále zpracovány společností Eightfold AI Inc. Pokud nemáte aktivní žádost, ale nastavili jste viditelnost svých údajů na "Jakékoliv pozice v rámci skupiny DT" nebo "Pozice v rámci země, ve které žiji" ve vašem kandidátském profilu (viz popis 1b), údaje vašeho kandidátského profilu (např. vaše kontaktní údaje a životopis) budou zpracovávány naším smluvním partnerem Eightfold AI Inc. Pokud poskytnete odkaz na svůj obchodní síťový profil (např. LinkedIn) ve svém životopise, údaje z tohoto profilu mohou být také dále zpracovány ve společnosti Eightfold. Vaše údaje budou uloženy pouze v datových centrech v rámci Evropské unie.

 

8. Kde se moje údaje zpracovávají?

Vaše údaje se zpracovávají v Německu a státech EU. Pokud zpracování vašich údajů probíhá ve výjimečných případech také v zemích mimo Evropskou unii (tzv. třetí státy),

a) dochází k tomu pouze s vaším výslovným souhlasem (čl. 49 odst. 1a GDPR).  (Ve většině zemí mimo EU neodpovídá úroveň ochrany údajů standardům EU. To se týká zejména rozsáhlých dozorových a kontrolních práv státních úřadů, např. v USA, které neúměrně zasahují do ochrany údajů evropských občanek a občanů,

b) nebo pokud je to nutné k poskytnutí služeb určených pro vás (čl. 49 odst. 1b GDPR),

c) nebo pokud tak předpokládá zákon (čl. 6 odst. 1c GDPR).

Kromě toho dochází ke zpracování vašich údajů v třetích státech pouze tehdy, je-li určitými opatřeními zajištěno, že existuje přiměřená úroveň ochrany údajů (např. rozhodnutí o přiměřenosti Komise EU nebo tzv. vhodná záruka, čl. 44 a další GDPR).

 

9. Ukládání údajů

Data jsou uložena v zašifrované podobě v datovém centru SAP AG v Německu jménem Deutsche Telekom AG.

 

10. Přístup k údajům

Přístup k vašim údajům mají v závislosti na vámi vybraném souboru kandidátů osoby příslušné v koncernu Deutsche Telekom pro obsazování volných míst. Zpracovateli údajů ve smyslu legislativy v oblasti ochrany údajů jsou Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. a další společnosti, které se podílejí na procesu zaměstnávání. Smlouvy pro zpracování údajů na objednávku zaručují všechny standardy týkající se mlčenlivosti a bezpečnosti. Pracovníci, kteří mají přístup k vašim údajům, je nesmí používat pro jiné účely a podléhají povinnosti mlčenlivosti. Vaše údaje jsou před přístupem nepovolaných osob chráněny kódovaným přenosem a ukládáním. Přiměřenou míru ochrany údajů zaručují standardizované koncepce ochrany údajů a bezpečnosti včetně koncepcí rolí a povolení, koncepce zabezpečení údajů a rovněž fyzická bezpečnostní opatření.© Deutsche Telekom AG - March 2024